Ultra-low-volume sprayer

Ultra low volume sprayer 220v 50-60 HZ 1000W
0-19L/h